II.1 Proiect privind “profesia de ergonomist”

Opţiunea pentru un asemenea Proiect este rezultatul următoarelor aspecte:

 • Evoluţiile recente în domeniile micro, meso şi macroergonomiei
 • Preocupările sistematice pe plan mondial privind potenţialul şi valoarea ergonomiei la succesul competiţional şi sustenabil al organizaţiilor moderne
 • Recunoaşterea, de către un număr din ce în ce mai mare de companii sau firme a nevoii de formare în ergonomie a angajaţilor lor
 • Interesul manifestat de numeroşi universitari, cercetători, antreprenori, asociaţii profesionale, practicieni, precum şi de reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru problematica ergonomiei

Urmare a identificării aspectelor semnalate, elaborarea Proiectului privind “profesia de ergonomist”, a avut la bază inclusiv acțiunile și activitățile științifice, teoretice și practice (de teren) întreprinse de Asociația Ecoforest Neamț – INIȚIATOAREA ACESTUI PROIECT – pentru culegerea informațiilor necesare privind promovarea profesiei de ERGONOMIST și a utilității acestei profesii.

Pe baza acestor activități am reușit să realizăm o documentație argumentată care să răspundă cerințelor Ordinul 270 din 12 iunie 2002 privind aprobarea procedurii de actualizare a Nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,  în domeniul ergonomiei.

Urmare a Protocolului de colaborare încheiat în data de 23.01.2017, între Asociația ECOFOREST Neamț (AEN) reprezentată de Doamna dr. ec. Susana Geangalău în calitate de Președinte și Coordonator de proiect și Academia de Studii Economice București (ASE) reprezentată de Domnul Prof univ. dr. Nicolae Istudor în calitate de Rector și de Domnul Prof. univ. emerit dr. Aurel Manolescu în calitate de Coordonator al proiectului, precum și al demersurilor întreprinse pe parcursul ultimilor ani, au fost realizate următoarele obiective din cadrul Proiectului privind ”Profesia de ergonomist”:

 • Introducerea profesiei/ocupaţiei de “ergonomist”în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR). Codul profesiei de “ergonomist” este 226309.
  • Decizia Direcţiei Politici de Ocupare, Competenţe şi Mobilitate Profesională
  • Ordin Comun al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică
 • Elaborarea “Standardului ocupaţional – SO” pentru profesia/ocupaţia de “ergonomist”
  • Validarea Standardului – Asociaţia Naţională a Comitetelor Sectoriale din România – ANCSR
  • Aprobarea Standardului – Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC
 • Certificarea profesională în ergonomie, având în vedere prevederile Comitetului de Educaţie şi Formare al Asociaţiei Internaţionale de Ergonomie; Bordul de Certificare în  Ergonomie Profesională; Modelul Formării Ergonomistului.
  • Ordinul nr. 1151/4115/2018 al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministrului Educaţiei Naţionale privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare.
  • În Anexa care face parte integrantă din prezentul ORDIN profesia/ocupaţia de “ergonomist” se regăseşte la poziţia 126.

În acest context, menționăm faptul că la baza colaborărilor în cadrul Proiectului invocat a stat inclusiv lucrarea “Ergonomie organizațională” apărută sub coordonarea Domnului Prof. univ. dr. Aurel Manolescu, lucrare de excepție, consacrată unui domeniu științific interdisciplinar, deosebit de complex, care tratează o problematică relativ nouă și cu recunoaștere internațională, dar mai ales cu un viitor cert. În demersul lor, autorii, manifestă convingerea că performanța, succesul și competitivitatea sustenabilă a organizațiilor moderne depind, tot mai mult, de integrarea ergonomiei, în general, și a ergonomiei organizaționale, în special, în strategia de afaceri a acestora.

Începutul desfășurării acestor acțiuni a fost anul 2012, a continuat cu legiferarea profesiei de ergonomist, cu Standardul Ocupațional S.O. și continuă și în prezent CÂND ÎN ZIUA DE 02 IUNIE 2021 S-A DESCHIS PRIMUL CURS DE SPECIALIZARE ÎN PROFESIA/ OCUPAȚIA ERGONOMIST – ÎN PREMIERĂ PE ȚARĂ.

Primul grup de 14 cursanți vor  parcurge un total de 180 de ore, se vor prezenta în fața Comisiei de evaluare prezentând un Proiect sau un Studiu de caz elaborat în întreprinderi, pentru a fi apreciat și recunoscut de Comisie, privind însușirea celor 9 competențe profesionale, anexat certificatului de absolvire cu recunoaștere națională.

Este prima generație de ERGONOMIȘTI din România.

 Pe plan local, un sprijin pentru promovarea continuă a Ergonomiei, am obținut din partea Camerei de Comerț și Industrie a județului Neamț, din partea Domnului Președinte Mihai Apopii și a Doamnei Director General Elena Aurora Emilia Miron,  pentru promovarea Ergonomiei atât în mediul de afaceri cât și în toate celelalte domenii, cu prilejul adunărilor generale și altor evenimente cu care membrii Camerei au fost informați.

În acest context menționăm că, și în continuare, Camera de Comerț și Industrie Neamț ne-a pus la dispoziție spațiul necesar pentru desfășurarea evenimentului de lansare a cursului de specializare în profesia / ocupația de ERGONOMIST, desfășurat în sistem mixt, fizic și online, din data de 28 mai 2021.

Pe plan național, am colaborat îndeaproape și am primit un sprijin efectiv din partea celor mai importante instituții naționale sau asociații profesionale, care au argumentat sau fundamentat în cadrul acțiunilor sau demersurilor noastre, necesitatea promovării și dezvoltării ergonomiei din rațiuni științifice strict obiective, de exemplu:

 • Academia de Studii Economice București (ASE);
 • Academia Oamenilor de Știință din România (AOȘR) și Filiala Piatra Neamț a AOȘR;
 • Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER);
 • Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR);
 • Institutul Național de Cercetări Științifice pentru Muncă și Protecție Socială (INCSMPS);
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii ”Alexandru Darabonț” (INGDPM);
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Minieră și Protecție Explozivă Petroșani (INCDINSEMEX);
 • Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România (ANCSR);
 • Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC);
 • Ministerul Educației Naționale (MEN);
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS).

Suntem recunoscători prestigioaselor Academii, Asociații, Institute, Autorități Naționale și Ministere pentru susținerea profesiei de Ergonomist, fără de care șansele noastre ar fi rămas fără efect.

În același timp, la nivel național, Asociația ECOFOREST Neamț – ONG a fost susținută de Dr. ec. Susana Geangalău din anul 1985, respectiv de la data înființării Filialei Piatra Neamț a Academiei Oamenilor de Știință din România – AOȘR, la care a contribuit ca secretar științific activ, iar în anul 2007 a primit titlul de Membru Titular al AOȘR. În această perioadă au fost prezentate lucrări din diferite domenii de activitate științifică inspirate din studiile și activitatea de zi cu zi la Asociația ECOFOREST Neamț, dar întotdeauna prioritatea a fost domeniul ERGONOMIEI, domeniul MANAGEMENTULUI teoretic și aplicativ.

Lucrările științifice au fost prezentate în cadrul Secției- Științe economice, juridice și sociologice, avându-l ca Președinte de Secție pe Prof. univ. dr. Nicolae Dănilă. În cadrul acestei Secții am primit încurajări și soluții cu privire la continuarea preocupărilor în domeniul ergonomic, ca știință de viitor.

În plan diversificat, am avut legături strânse cu importante Universități din țară, ca de exemplu Timișoara, Iași, Cluj, Petroșani, Suceava, Iași etc., inclusiv cu reprezentanți ai mediului de afaceri interesați de cunoașterea și promovarea atât a profesiei cât și a domeniului ergonomic, cât și aplicarea ergonomiei în gospodăriile lor de acasă, din orașe și din comune/sate.

Principalele informații pentru viitorii cursanți, conform Standardului Ocupațional

 • Programa cursului: total 180 ore, din care 60 ore teorie și 120 ore practică
 • Locația cursului: ONLINE
 • Profesori: Cadre universitare și specialiști cu expertiză în domeniul resurselor umane în general, al ergonomiei în special, sau în domenii limitrofe acesteia
 • Număr de cursanți planificați: 14 persoane, cu studii superioare cu diplomă de licență, indiferent de profil
 • Perioada înscrierilor la curs: va fi comunicată ulterior
 • Desfășurarea cursului: va fi comunicată ulterior
 • Evaluarea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite de către absolvenți, va fi realizată de o comisie de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Neamț. Absolvenții vor primi Certificat de absolvire însoțit de o anexă în care se precizează competențele profesionale dobândite în profesia de Ergonomist.
Misiunea ergonomiei este veșnică.
Ea se încheie, se autodesființează atunci când nu vor mai fi oameni pe pământ.
Până atunci, avem nevoie de ergonomie și de ergonomiști astăzi.


S. G.