I.1 Prezentare generală

Asociaţia ECOFOREST Neamţ este o organizaţie judeţeană cu personalitate juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică şi non-profit.

Asociaţia ECOFOREST Neamţ s-a înfiinţat în baza Legii nr. 21/1924, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările aduse de: Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003, Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legea nr. 22 / 2014 și Legea nr. 276 / 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26 / 2000.

Asociaţia ECOFOREST Neamţ s-a înfiinţat în baza Hotărârii Tribunalului Județean Neamț nr. 207 / 17.11.1997, prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Piatra Neamţ.

Conducerea Asociaţiei

 •  Adunarea Generală a membrilor asociaţi
 •  Consiliul Director compus din: preşedinte, vicepreşedinte, un secretar şi doi membri.

În prezent Asociaţia ECOFOREST Neamţ are 24 membri din care: 5 persoane juridice şi 19 persoane fizice, din care 4 sunt doctori în ştiinţe.

Activitatea Asociaţiei ECOFOREST Neamț se desfăşoară în prezent pe baza Strategiei de Dezvoltare pe anii 2021 – 2027.

Misiunea

Misiunea Asociaţiei o constituie dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, a unităţilor economice, instituţiilor şi organizaţiilor.

 Scopul

Scopul Asociaţiei este de a susţine şi promova: cercetarea ştiinţifică, tehnică şi inovarea, dezvoltarea economico-socială, ecologia şi protecţia mediului, ergonomia, managementul, formarea profesională, sporirea cunoaşterii şi participării ONG-urilor, a societăţii civile la dezvoltarea democraţiei comunităţilor locale, sprijinirea administraţiilor publice locale etc.

Obiective

Obiectivele Asociaţiei sunt de interes general şi vizează:

 • promovarea cercetării ştiinţifice, tehnice, economice, sociale de creaţie şi inovare şi extinderea rezultatelor cercetării aplicative în producţie, servicii, administraţie locală şi în alte domenii interesate;
 • susţinerea dezvoltării economiei, agriculturii ecologice, silviculturii, industriei, turismului, meşteşugurilor tradiţionale şi artizanatului;
 • realizarea de servicii complementare administraţiilor publice locale în scopul dezvoltării durabile a comunităţilor locale și realizării de parteneriate/colaborări;
 • acordarea de sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de incubatoare de afaceri creativ-inovative şi tehnologice, centre de dezvoltare durabilă, parcuri industriale şi IMM-uri generatoare de locuri de muncă şi venituri;
 • susţinerea turismului şi agroturismului;
 • desfăşurarea de acţiuni în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului;
 • promovarea ergonomiei în activitatea economică în scopul optimizării relaţiei om-solicitări, reducerii timpului şi efortului; în muncă şi creşterii confortului în mediul ambiant;
 • promovarea cunoaşterii şi aplicaţiilor în domeniul managementului;
 • realizarea de activităţi privind formarea profesională a adulţilor, tinerilor şi femeilor;
 • susţinerea dezvoltării tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor – TIC;
 • acordarea de sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea ONG-urilor;
 • atragerea voluntarilor şi formarea acestora în concordanţă cu obiectivele asociaţiei;
 • înființarea de societăți comerciale cu obligația folosirii dividendelor pentru reinvestirea în aceeaşi societate sau pentru realizarea scopului asociaţiei;
 • organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, sesiuni, mese rotunde, schimburi de experienţă etc;
 • furnizarea de servicii de informare, orientare, consiliere, mediere, management şi ocupare;
 • dezvoltarea economiei locale prin organizarea de întreprinderi sociale;
 • promovarea cercetării economice şi socio-umane;
 • acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru: elaborarea şi implementarea de proiecte de finanţare din fonduri europene şi din alte surse externe şi interne, planuri de afaceri, studii de piață, studii de fezabilitate, strategii de dezvoltare durabilă şi strategii pe domenii, asistenţă financiară, intermedieri în afaceri etc;
 • realizarea de parteneriate şi colaborări cu administraţii publice locale, IMM-uri, ONG-uri şi alte organizaţii, în accesarea programelor de finanţare şi în alte domenii.
 • promovarea de acţiuni care să susţină relaţiile interetnice prin îmbunătăţirea condiţiilor social-economice, educativ-şcolare, sănătate şi participare la viaţa publică.

Asociaţia ECOFOREST Neamţ este membră la următoarele organizaţii:

 • Forumul Montan din România – Filiala Piatra Neamţ;
 • Uniunea Națională a Patronatului Român