Prezentare generală

Despre noi

"Asociaţia ECOFOREST Neamţ" este organizaţie judeţeană cu personalitate juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică şi non-profit.

"Asociaţia ECOFOREST Neamţ" s-a înfiinţat în baza Legii nr. 21/1924, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 şi de Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

"Asociaţia ECOFOREST Neamţ" s-a înfiinţat la data de 17.11.1997 prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Piatra Neamţ.

Conducerea asociaţiei
 • Adunarea Generală a membrilor asociați
 • Consiliul director compus din: preşedinte, vicepreşedinte, un secretar şi doi membri.

În prezent "Asociația ECOFOREST Neamţ" are 42 membri din care: 18 persoane juridice și 24 persoane fizice, din care 6 sunt doctori în științe.

Activitatea asociaţiei se desfăşoară în prezent pe baza Schiței Strategiei de Dezvoltare pe anii 2014 - 2020 aprobată de Adunarea Generală, urmând să fie definitivată în trim. IV - 2014.

Misiunea

Misiunea asociației o constituie dezvoltarea durabilă a comunităților locale, a unităților economice, instituțiilor și organizațiilor.

Scopul

Scopul asociației este de a susține și promova: cercetarea științifică, tehnică și inovarea, dezvoltarea economico-socială, ecologia și protecția mediului, ergonomia, managementul, formarea profesională, sporirea cunoașterii și participării ONG-urilor, a societății civile la dezvolarea democrației comunităților locale, sprijinirea administrațiilor publice locale etc.

Obiective

Obiectivele asociației sunt de interes general și vizează:

 • promovarea cercetării științifice, tehnice, economice, sociale de creație și inovare și extinderea rezultatelor cercetării aplicative în producție, servicii, administrație locală și în alte domenii interesate;
 • susținerea dezvoltării economiei, agriculturii ecologice, silviculturii, industriei, turismului, meșteșugurilor tradiționale și artizanatului;
 • realizarea de servicii complementare administrațiilor publice locale în scopul dezvoltării durabile a comunităților locale si realizării de parteneriate/colaborări;
 • acordarea de sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de incubatoare de afaceri creativ-inovative și tehnologice, centre de dezvoltare durabilă, parcuri industriale și IMM-uri generatoare de locuri de muncă și venituri;
 • susținerea turismului și agroturismului;
 • desfășurarea de acțiuni în domeniul ecologiei și protecției mediului;
 • promovarea ergonomiei în activitatea economică în scopul optimizării relației om-solicitări, reducerii timpului și efortului; în muncă și creșterii confortului în mediul ambiant;
 • promovarea cunoașterii și aplicațiilor în domeniul managementului;
 • realizarea de activități privind formarea profesională a adulților, tinerilor și femeilor;
 • susținerea dezvoltării tehnologiei informației și comunicatiilor - TIC;
 • acordarea de sprijin pentru înființarea și dezvoltarea ONG-urilor;
 • atragerea voluntarilor și formarea acestora în concordanță cu obiectivele asociației;
 • infiintarea de societati comerciale cu obligatia folosirii dividendelor pentru reinvestirea în aceeași societate sau pentru realizarea scopului asociației;
 • organizarea de manifestări științifice, simpozioane, sesiuni, mese rotunde, schimburi de experiență etc;
 • furnizarea de servicii de informare, orientare, consiliere, mediere, management și ocupare;
 • devoltarea economiei locale prin organizarea de intreprinderi sociale;
 • promovarea cercetatii economice și socio-umane;
 • acordarea de consultanță și asistență tehnică pentru: elaborarea și implementarea de proiecte de finanțare din fonduri europene și din alte surse externe și interne, planuri de afaceri, studii de piata, studii de fezabilitate, strategii de dezvoltare durabilă și strategii pe domenii, asistență financiară, intermedieri in afaceri etc;
 • realizarea de parteneriate și colaborări cu administrații publice locale, IMM-uri, ONG-uri și alte organizații, în accesarea programelor de finanțare și în alte domenii.
 • promovarea de acţiuni care să susţină relaţiile interetnice prin îmbunătăţirea condiţiilor social-economice, educativ-şcolare, sănătate şi participare la viaţa publică.

"Asociaţia ECOFOREST Neamţ" este membră la următoarele organizații:

 • Camera de Comerț și Industrie Neamt;
 • Forumul Montan din Romania - Filiala Piatra Neamț;
 • Grupul de Acțiune Locală - GAL "Nicolae Roznovanu", Roznov.

© 2009-2012 - Asociaţia ECOFOREST Neamt